Naše  hnutí vzniklo jako reakce na nekonstruktivní přístup některých našich zastupitelů a jejich neochotu přenést se přes osobní spory. Antipatie mají přednost před rozvojem města a jeho prosperitou. Chceme žít ve městě, ve kterém si lidé naslouchají bez ohledu na to, k jakému politickému či názorovému směru patří. Už nechceme jen bezmocně přihlížet, jak se naše město polarizuje a zbytečně moc času, který by mohl být věnován práci pro město, je plýtváno v osobních potyčkách. Jsme Nezávislé vimperské hnutí nových tváří bez politické historie. Nevyhýbáme se zodpovědnosti. Jsme NEVIHNUTÍ.

Město nesmí mít každé 4 roky jiný směr rozvoje a priorit. Proto budeme usilovat o pokračování již rozpracovaných projektů.

NEVIHNUTÍ bude mimo jiné prosazovat:

 • dokončení realizace ulice 1. máje a krytého bazénu
 • revitalizace sídlišť

Více v článku zde

Město není jen zastavěným územím s vlastní samosprávou, město je zejména společenstvím lidí, kteří ve městě žijí a pracují. Proto je důležité, aby vedení města naslouchalo potřebám a názorům obyvatel města a aby bylo vstřícné k jejich návrhům.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • hmotnou i nehmotnou podporu spolků fungujících na území města
  vtahování veřejnosti do hledání řešení týkajících se budoucnosti města (veřejné diskuze, průzkumy veřejného mínění, vstřícnost k peticím apod.)
 • neformální pravidelná setkávání zástupců města s veřejností a podnikateli
 • informační servis pro zájemce z řad občanů (informace o důležitých událostech ve městě formou sms nebo emailu)

Více v článku zde.

Věříme, že Vimperk se díky své strategické poloze může a má stát základní turistickým zázemím pro okolní šumavská horská střediska Kvilda, Modrava, Zadov atd. Vimperk by však neměl být místem, které turisté navštěvují pouze díky jeho strategické poloze na okraji Šumavy. Měl by být městem, které je navštěvováno kvůli sobě samému. Je potřeba vybudovat dostatečně lákavé zázemí s velkou rozmanitostí (sportovní, relaxační i kulturní). Příliv turistů do města bude v důsledku znamenat zlepšení podnikatelského prostředí.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • vznik tzv. karty turisty, která bude výsledkem spolupráce šumavských měst, obcí a podnikatelů; výhody a slevy plynoucí z této karty budou motivovat návštěvníky okolí Vimperka k návštěvě i našeho města a naopak.
 • koncepční a rozmanité řešení tzv. Areálu letních sportů, opírající se o potřeby a požadavky obyvatel města (využití výsledků projektu Hledá se Vimperk, o jejichž zapracování do výsledné studie a realizace areálu budeme usilovat)
  lepší turistické značení ve městě (značené okruhy, lepší informovanost o atraktivních a důležitých místech – např. informační středisko)
 • maximální využití potenciálu právě rekonstruovaného zámku a zastřešeného plaveckého bazénu.

Více čtěte v článku zde.

Ačkoliv je kriminalita v našem městě poměrně malá, ukazuje se, že velká část občanů se zvláště v některých místech města necítí bezpečně. Město by mělo těmto obavám svých občanů naslouchat a navrhovat taková řešení, která budou eliminovat nejen důsledky, ale i příčiny patologických jevů.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • preventivní programy – maximální využití státních i evropských dotací
  terénní sociální pracovníky (např. streetworkery pracující s uživateli drog)
  zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
 • rozšíření týmu preventistů kriminality
 • vyhledávání případů dobré praxe v jiných městech a navázání spolupráce s jejími aktéry

Sport má ve Vimperku velkou tradici, díky níž disponuje velkými materiálními i lidskými zdroji. Žije zde celá řada vynikajících trenérů a sportovců, kteří potřebují pro svou práci odpovídající podmínky.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zachování dosavadních podmínek pro sport – údržba zimního stadionu, zasněžování na Vodníku…
 • vytvoření koncepce dlouhodobého rozvoje multisportovního areálu na Vodníku, která bude kompromisem mezi zájmy sportovců, ekologů i obyvatel okolních oblastí a prosazování postupné realizace.
 • dokončení Areálu vodních sportů
 • rekonstrukci Areálu letních sportů, která umožní sportovní vyžití nejen profesionálním a institucionalizovaným sportovcům, ale i všem, kteří se chtějí hýbat
 • budování cyklostezek a single tracků

Chceme-li, aby v našem městě lidé zůstávali, ať už natrvalo, nebo alespoň na víkend, musíme mít v našem městě potravu nejen pro tělo, ale i pro ducha. Pestrá paleta kulturního vyžití je základním předpokladem k vytvoření obrazu atraktivního města Vimperk.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zřízení městského muzea a městské galerie
 • finanční podporu kulturních spolků a akcí
 • zachování společenského sálu, který umožní konání velkých kulturních akcí
 • digitalizace kina
 • posilování česko-německých vztahů založené na skutečnosti, že mnoho Němců, žijících v blízkosti hranic, má své kořeny ve Vimperku a jeho okolí

Kvalitní vzdělání by mělo být základní hodnotou každé společnosti. Bohužel v průběhu minulých let jsme o rozsah a v některých případech i o kvalitu nabízeného vzdělání v našem městě přišli. Jsme si vědomi obtížnosti znovuzřízení škol či oborů, a proto je potřeba udělat co nejvíc pro udržení a podporu již stávajících možností. Je jednoznačným pozitivem pro město, pokud bude nabízet kvalitní a lákavé vzdělávání.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zlepšení dopravního spojení do škol
 • maximální podporu sportovního gymnázia
 • obnovení technického zaměření na gymnáziu a propojení výuky s praxí
 • vznik alternativních směrů předškolního i školního vzdělávání

Chceme ekonomicky zdravé město. Budeme usilovat o skloubení odvážných vizí se zodpovědností řádného hospodáře. Nesmíme zatížit budoucí generace dalším enormním zadlužováním města, které znemožní větší investice či spolufinancování dotačních projektů.. Zadluženému městu hrozí budoucí stagnace a ztráta statutu moderního města. Koncepce nesmí být sprosté slovo, ale cesta jak město efektivně a smyslupně rozvijet.

POHNUTÍ bude prosazovat:

 • maximální využití grantů
 • hospodaření s financemi města s vědomím nejistých zítřků
 • institut městského architekta

Více v článku zde.

Chceme-li mít z Vimperka moderní a konkurenceschopné město, musíme následovat trendy, které s sebou rychle se měnící doba přináší. Naším cílem je Vimperk moderní a atraktivní, Vimperk komunikující se svými občany a Vimperk vstřícný k nápadům a aktivitám svých obyvatel.

POHNUTÍ bude prosazovat:

 • participativní rozpočet
 • institut městského architekta
 • alternativní vzdělávání

Více v článku zde.