NEVIHNUTÍ vzniklo před minulými volbami jako reakce na nekonstruktivní přístup některých zastupitelů a jejich neochotu přenést se přes osobní spory. Antipatie měly přednost před rozvojem města a jeho prosperitou. My ale chceme žít ve městě, ve kterém si lidé naslouchají bez ohledu na to, k jakému politickému či názorovému směru patří.

Jsme Nezávislé vimperské hnutí převážně mladých lidí, kteří mají chuť a elán měnit Vimperk k lepšímu. Nevyhýbáme se zodpovědnosti. Jsme NEVIHNUTÍ.

Město, stejně jako domácnosti a všechny organizace a podniky, se potýká se zvyšováním cen za energie. Proto je nutné, aby se i město snažilo omezovat náklady za energie. Zároveň Vimperk spolu se zbytkem světa čelí rostoucím teplotám, které budou mít za následek snižování komfortu života ve městech.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • použití solárních panelů na objektech města (školky, školy…)
 • instalace “chytrých” lamp, reagujících na pohyb, snížení světelného smogu města
 • vysazování na vodu nenáročné zeleně a dřevin, které zajistí dostatek stínu

Více zde

Svou polohou i historií je Vimperk jednoznačně místem, které je se sportem nerozlučně spjato. Ve městě je několik sportovišť, z nichž některá si zaslouží lepší péči, než jaká je jim věnována. Sport je cesta z civilizačních chorob 21. století a každý vklad do něj je vkladem do budoucnosti nás i našich dětí.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zpřístupnění sportovišť veřejnosti
 • využití potenciálu sportovního areálu kolem fotbalového hřiště
 • lepší koordinaci i péči o sportoviště ze strany Městských služeb, s. r. o.
 • zlepšení prostředí na vimperském koupališti (modernizace sociálních zařízení,
 • zajištění stínu, využití beach volejbalového hřiště a jeho pronájem veřejnosti apod.)
 • budování cyklostezek a single trailů
 • možnost využití zimního stadionu i v letních měsících

Chceme-li, aby v našem městě lidé zůstávali, ať už natrvalo, nebo alespoň na víkend, musíme mít v našem městě potravu nejen pro tělo, ale i pro ducha. Pestrá paleta kulturního vyžití je základním předpokladem k vytvoření obrazu atraktivního města Vimperk.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zřízení městského muzea a městské galerie
 • důstojnou finanční podporu kulturních spolků a akcí
 • rozšíření palety nabídky kulturních akcí, spolupráci MěKS se soukromými subjekty
 • lepší propagaci kulturních akcí (efektivní využívání sociálních sítí, moderní grafika v souladu s grafickým manuálem města apod.)
 • důsledné plnění cílů vyplynuvších z právě plánované kulturní strategie – nechceme žádné plány “do šuplíku”
 • posilování česko-německých vztahů, zejména s partnerským městem Freyung

Více zde

Slušná komunikace, otevřenost vůči občanům i naslouchání názorů druhých, včetně politických oponentů, byly hlavní důvody, proč jsme se před čtyřmi lety rozhodli poprvé kandidovat. V některých ohledech se tato otázka posunula (aktivní sociální sítě města, zavedení Mobilního Rozhlasu, zlepšení politické kultury ve vimperském zastupitelstvu), přesto je stále co zlepšovat. Chceme, aby občané Vimperka dostávali srozumitelné a jasné informace a aby i díky tomu měli chuť zapojovat se do procesů, vedoucích k zlepšení našeho města i atmosféry v něm.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • zjednodušení komunikačního stylu města směrem k občanům
 • zapojování občanů do dění ve městě (podpora aktivních komunit a spolků, participativní rozpočet)
 • neformální pravidelná setkávání zástupců města s veřejností a podnikateli
 • zjednodušení styku s městským úřadem – rozšíření online rezervací na více odborů, než je tomu dosud, zjednodušení plateb městských poplatků apod.

Více zde

Chceme ekonomicky zdravé město. Budeme usilovat o skloubení odvážných vizí se zodpovědností řádného hospodáře. Nesmíme zatížit budoucí generace zadlužováním města, které znemožní větší investice či spolufinancování dotačních projektů. Zadluženému městu hrozí budoucí stagnace a ztráta statusu moderního města. Koncepce nesmí být sprosté slovo, ale cesta jak město efektivně a smyslupně rozvíjet.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

 • maximální využití grantů
 • hospodaření s financemi města s vědomím nejistých zítřků
 • implementaci strategických dokumentů

Dostupné bydlení je jedním ze základních pilířů, na kterých stojí zájem zejména mladých lidí zakládat ve Vimperku rodiny. Je potřeba, aby město nabízelo širší škálu možností bydlení, než je pouze nájemné bydlení v městských bytech. Naše město dlouhodobě trápí nedostatek stavebních parcel a nevyhovující stav některých bytových domů. Ruku v ruce s bydlením jde i nutnost někde zaparkovat, což je zejména na sídlištích velký problém.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

 • změnu územního plánu
 • zapojení soukromého sektoru do přípravy městských parcel
 • oprava objektů města za přispění soukromého sektoru
 • zohlednění současné krize při stanovování nájemného a poplatků

Více zde