Archiv pro štítek: transparentnost

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Město není jen zastavěným územím s vlastní samosprávou, město je zejména společenstvím lidí, kteří ve městě žijí a pracují. Proto je důležité, aby vedení města naslouchalo potřebám a názorům obyvatel města a aby bylo vstřícné k jejich návrhům.
Velice důležitou součástí dění ve městě jsou spolky a kluby, které na jeho území fungují. Poslední dobou ve Vimperku vzrostl jejich počet a na vimperském dění je to znát. Nebýt jich, nebyl by ve Vimperku v posledních letech např. majáles, Vimperský Frňák, Zažít Vimperk jinak, Pohodová neděle, Vodnická světluška, Bitva na Winterbergu nebo by ve městě nevystoupila Anna K. či Ewa Farna. Jelikož tyto spolky pomáhají městu s tvorbou kulturních i sportovních programů, měly by být městem dostatečně podporovány. Zasadíme se o navýšení finanční a materiální podpory pro aktivní vimperské spolky. MěKS bude zajišťovat pro kohokoliv s dobrým kulturně-společenským nápadem servisní a poradenské služby. Smysluplná aktivita občanů musí být podpořena.

Chceme pokračovat v započaté tendenci vtahování občanů do důležitých otázek týkajících se našeho města. Veřejné debaty a průzkumy veřejného mínění by měly být samozřejmostí. Maximálně využijeme možnosti elektronické komunikace s občany. V mnohých městech a obcích funguje informační servis pro obyvatele města formou sms či emailu, chtěli bychom totéž pro naše občany. Obsahem těchto sdělení nebudou jen pozvánky na různé akce, ale i informace o místech sekání trávy, úklidu silnic, pozvánky na zasedání zastupitelstva apod. Tytéž informace by měl vysílat i městský rozhlas.

Elektronická komunikace však nesmí nahradit osobní setkávání zastupitelů města s občany. Členové NEVIHNUTÍ, kteří budou sedět v městském zastupitelstvu, se budou pravidelně setkávat s občany „na kávě o páté“ a naslouchat jejich názorům, potřebám a podnětům.
NEVIHNUTÍ bude usilovat o zavedení tzv. participativního rozpočtu. O části rozpočtu tak rozhodnete přímo vy. V praxi to funguje tak, že město určí část peněz na projekty, které si sami občané vyberou a schválí. Ještě před schvalovacím procesem však město posoudí proveditelnost jednotlivých nápadů. Následně je ten projekt, který má největší podporu veřejnosti, z městských peněz realizován. Funguje to např. v Brně a v letošním roce budou tak občané Brna moci volit mezi novými lavičkami v parku, webovými stránkami s fotkami a vzpomínkami brněnských pamětníků, hřištěm pro parkour a mnoha dalšími projekty. Participativní rozpočet není jen nástroj, který umožní obyvatelům spolurozhodovat o budoucnosti města, ale i způsob, jak ponouknout Vimperáky k přemýšlení o našem městě a zapojení se do jeho dění.

Chceme, aby se diskuze města s obyvateli nevedla jen ve Vimperku a o Vimperku. Budeme naslouchat i potřebám občanů našich osad. Podpoříme vznik dalších osadních výborů vedle třech již existujících a budeme s jejich zástupci pravidelně jednat a konzultovat jejich požadavky. Chceme rovněž obsazení obyvatel osad v komisích a výborech, zejména těch, které se jich bezprostředně týkají (např. výbor pro rozvoj města).

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

– hmotnou i nehmotnou podporu spolků fungujících na území města
– vtahování veřejnosti do hledání řešení týkajících se budoucnosti města (veřejné diskuze, průzkumy veřejného mínění, vstřícnost k peticím apod.)
– neformální pravidelná setkávání zástupců města s veřejností a podnikateli
– informační servis pro zájemce z řad občanů (informace o důležitých událostech ve městě formou sms nebo emailu)
– pravidelná setkávání se zástupci osad