Archiv pro měsíc: Srpen 2018

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Město není jen zastavěným územím s vlastní samosprávou, město je zejména společenstvím lidí, kteří ve městě žijí a pracují. Proto je důležité, aby vedení města naslouchalo potřebám a názorům obyvatel města a aby bylo vstřícné k jejich návrhům.
Velice důležitou součástí dění ve městě jsou spolky a kluby, které na jeho území fungují. Poslední dobou ve Vimperku vzrostl jejich počet a na vimperském dění je to znát. Nebýt jich, nebyl by ve Vimperku v posledních letech např. majáles, Vimperský Frňák, Zažít Vimperk jinak, Pohodová neděle, Vodnická světluška, Bitva na Winterbergu nebo by ve městě nevystoupila Anna K. či Ewa Farna. Jelikož tyto spolky pomáhají městu s tvorbou kulturních i sportovních programů, měly by být městem dostatečně podporovány. Zasadíme se o navýšení finanční a materiální podpory pro aktivní vimperské spolky. MěKS bude zajišťovat pro kohokoliv s dobrým kulturně-společenským nápadem servisní a poradenské služby. Smysluplná aktivita občanů musí být podpořena.

Chceme pokračovat v započaté tendenci vtahování občanů do důležitých otázek týkajících se našeho města. Veřejné debaty a průzkumy veřejného mínění by měly být samozřejmostí. Maximálně využijeme možnosti elektronické komunikace s občany. V mnohých městech a obcích funguje informační servis pro obyvatele města formou sms či emailu, chtěli bychom totéž pro naše občany. Obsahem těchto sdělení nebudou jen pozvánky na různé akce, ale i informace o místech sekání trávy, úklidu silnic, pozvánky na zasedání zastupitelstva apod. Tytéž informace by měl vysílat i městský rozhlas.

Elektronická komunikace však nesmí nahradit osobní setkávání zastupitelů města s občany. Členové NEVIHNUTÍ, kteří budou sedět v městském zastupitelstvu, se budou pravidelně setkávat s občany „na kávě o páté“ a naslouchat jejich názorům, potřebám a podnětům.
NEVIHNUTÍ bude usilovat o zavedení tzv. participativního rozpočtu. O části rozpočtu tak rozhodnete přímo vy. V praxi to funguje tak, že město určí část peněz na projekty, které si sami občané vyberou a schválí. Ještě před schvalovacím procesem však město posoudí proveditelnost jednotlivých nápadů. Následně je ten projekt, který má největší podporu veřejnosti, z městských peněz realizován. Funguje to např. v Brně a v letošním roce budou tak občané Brna moci volit mezi novými lavičkami v parku, webovými stránkami s fotkami a vzpomínkami brněnských pamětníků, hřištěm pro parkour a mnoha dalšími projekty. Participativní rozpočet není jen nástroj, který umožní obyvatelům spolurozhodovat o budoucnosti města, ale i způsob, jak ponouknout Vimperáky k přemýšlení o našem městě a zapojení se do jeho dění.

Chceme, aby se diskuze města s obyvateli nevedla jen ve Vimperku a o Vimperku. Budeme naslouchat i potřebám občanů našich osad. Podpoříme vznik dalších osadních výborů vedle třech již existujících a budeme s jejich zástupci pravidelně jednat a konzultovat jejich požadavky. Chceme rovněž obsazení obyvatel osad v komisích a výborech, zejména těch, které se jich bezprostředně týkají (např. výbor pro rozvoj města).

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

– hmotnou i nehmotnou podporu spolků fungujících na území města
– vtahování veřejnosti do hledání řešení týkajících se budoucnosti města (veřejné diskuze, průzkumy veřejného mínění, vstřícnost k peticím apod.)
– neformální pravidelná setkávání zástupců města s veřejností a podnikateli
– informační servis pro zájemce z řad občanů (informace o důležitých událostech ve městě formou sms nebo emailu)
– pravidelná setkávání se zástupci osad

Vimperk – zodpovědný hospodář

Vimperk – zodpovědný hospodář

Všichni si asi přejeme mít krásné prosperující město, které je příjemným místem pro život, atraktivní pro turisty i vhodné pro podnikání. Všichni asi chceme, aby naše děti dostaly kvalitní základní i středoškolské vzdělání přímo ve městě, bez nutnosti cestování. To je jistě cíl nás všech, občanů města Vimperk. Bohužel, bez zodpovědného přístupu lze tohoto cíle jen stěží dosáhnout.

Nezávislé vimperské hnutí – NEVIHNUTÍ chce prosazovat ekonomicky zdravé město, kde budeme společně usilovat o skloubení odvážných vizí se zodpovědností řádného hospodáře. Všechno chce svůj čas a nelze vše udělat najednou. Proto je povinností zástupců města určit priority, řádně připravit projekty a zajistit jejich financování způsobem, který neohrozí budoucí rozvoj města. Využitím dotací a grantů je možné celkově snížit finanční náročnost projektů. Již v tuto chvíli je město zadluženo úvěry výrazně přesahující 200 mil. Kč, přičemž celkové příjmy rozpočtu jsou pro střednědobý výhled okolo 170 mil. Kč ročně. Plánované výdaje pro následují léta jsou okolo 150 mil. Kč ročně (výdaje budou ve skutečnosti ještě vyšší, neboť v této částce ještě nejsou započítány splátky již schválených úvěrů). Jak je vidět, tak volných prostředků moc nezbývá (http://www.vimperk.cz/files/10344.pdf). Z čeho pak budeme předfinancovávat projekty a garantovat vlastní zdroje pro získání nových dotací? Aktuální velikost dluhu je limitující. O to víc bychom se měli mít na pozoru, když podle predikcí ministerstva financí bude tempo růstu české ekonomiky zpomalovat, což může mít negativní dopad na určité příjmové složky městského rozpočtu. Konjunktura tu nebude věčně.

Zodpovědný hospodář nekouká jen na stránku výdajovou, ale snaží se optimalizovat i příjmy. Všechny aktivity města nemohou být výdělečné, a to je v některých případech naprosto v pořádku – město musí podporovat své obyvatele a garantovat určitý životní standard. Ovšem minimalizace ztrát je důležitou činností řádného hospodáře. Ať to jsou pravidelné audity městských organizací, investice do moderních technologií s jasnou návratností, či např. podpora turismu a navýšení příjmu z návštěvnosti krytého bazénu, z výběru ubytovacích a parkovacích poplatků atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

  • maximální využití státních i evropských dotací, grantů přeshraniční spolupráce a další
  • hospodaření s financemi města s vědomím nejistých zítřků
Vimperk – moderní město, moderní myšlenky

Vimperk – moderní město, moderní myšlenky

Chceme-li mít z Vimperka moderní a konkurenceschopné město, musíme následovat trendy, které s sebou rychle se měnící doba přináší. Nezávislé vimperské hnutí – NEVIHNUTÍ bude prosazovat koncepční a smysluplné změny. Naším cílem je Vimperk moderní a atraktivní, Vimperk komunikující se svými občany a Vimperk vstřícný k nápadům a aktivitám svých obyvatel.
Přinášíme některé návrhy, které povedou k těmto cílům.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se obyvatelé města zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. V praxi to funguje tak, že město určí část peněz na projekty, které navrhnou sami obyvatelé města. Následně radnice přijímá návrhy obyvatel a posuzuje jejich realizovatelnost. Pokud jsou realizovatelné, jsou představeny veřejnosti, přičemž o jejich propagaci se starají samotní tvůrci myšlenky. Vyvrcholením je veřejné hlasování (na Facebooku, na webu města a na městském úřadě), které určí vítězný projekt. Ten je následně z peněz radnice realizován.
Participativní rozpočet není ve světě žádná novinka (první města s ním v Brazílii přišly už v roce 1989), a to ani v České republice. V současné době existuje tato forma nakládání s financemi města např. v Brně, některých částech Prahy či v Ostravě. Například Brno vyčlenilo pro participaci občanů v letošním roce 30 mil. Kč. Momentálně probíhá vyhodnocení realizovatelnosti celkem 109 podaných návrhů, přičemž volit budou Brňané v listopadu například mezi novými lavičkami v parku, hřištěm pro parkour či webovými stránkami s fotkami a vzpomínkami brněnských pamětníků.
Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná atmosféra v obci.
A kolik peněz bychom prosazovali určit na participativní rozpočet ve Vimperku? Navrhujeme, aby se zpočátku vyčlenilo 300 tisíc (což je cca 0,2 % z celkového rozpočtu města, nejedná se tedy o žádnou závratnou částku). Jak občané, tak město by se mělo nejprve s touto formou hospodaření sžít. Pokud se ukáže, že je o ni zájem a přináší městu nové, kreativní nápady, může se v příštích letech objem peněz zvýšit.

Městský architekt

NEVIHNUTÍ bude prosazovat zřízení institutu městského architekta. Jeho úkolem je zajišťovat komplexní služby architekta při rozvoji města. Mezi jeho hlavní činnosti patří: vyhodnocení aktuálního stavu a připravovaných záměrů (sleduje hlediska urbanistická, architektonická či estetická), dále hodnotí a konzultuje připravované developerské záměry (ve Vimperku by se hodil názor odborníka např. u připravovaného developerského projektu v lokalitě pod Hrabicemi), podílí se na vypisování urbanistických a architektonických soutěží a v neposlední řadě iniciuje zapojování obyvatel města do formulace vizí rozvoje města.
Jednoduše řečeno, městský architekt je osoba, která dohlíží na to, aby se zamezilo devastujícím zásahům, jako je např. esteticky nevhodné umístění moderních prvků do historické části města, nežádoucí vznik “satelitů” apod.
Finanční náklady na zřízení městského architekta záleží na dohodě, která s ním bude uzavřena. Navrhujeme pro Vimperk externího městského architekta, jenž bude od města pobírat peníze pouze za služby, které pro město vykoná. Nemyslíme si, že je vhodná paušální odměna či dokonce zřízení stálé pracovní pozice.

Alternativní vzdělávání

Časy se mění. Klasickému modelu vzdělávání, kdy učitel stojí před lavicí, žáci si zapisují a následně jsou zkoušeni z reprodukování učitelových myšlenek, postupně zvoní hrana. Rodiče více a více hledají jiné cesty, jak své děti vzdělávat a vychovávat. Zvláště pro děti, které v konzervativních školách jen těžko uspějí, můžou být alternativní vzdělávací směry, jako je např. Montessori, waldorfská škola či Daltonský plán, vhodným řešením. Princip těchto pedagogik je založený na kreativitě, osobní zodpovědnosti, svobodě rozhodování, chápání kontextu a spolupráci učitelů, žáků i rodičů. Určitě se nejedná o směry, které vyhovují každému a které by měly vytlačit klasické školy. Ale v moderním městě, které se snaží přilákat mladé lidi, by měla být poptávka rodičů po alternativě ke klasickým školám a školkám naplněna.
Zakládání waldorfských a Montessori školek, škol či alespoň tříd není výstředností velkých měst. Montessori školka a Montessori třídy při běžné ZŠ fungují například v Prachaticích či Táboře, školu založenou na principech waldorfské pedagogiky mají v Písku. Neříkáme, aby město bylo hned zřizovatelem. Pokud se však najde soukromá iniciativa, jako se stalo například ve Volyni, musí být ze strany města jasná podpora.

Chcete-li i vy moderní Vimperk a voláte-li po změně, přijďte k volbám a dejte křížek NEVIHNUTÍ.

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Volby jsou za dveřmi a můžeme se právem obávat, že s novým vedením přijdou nové vize a plány města následně opět doznají mnoha změn… Bohužel, v minulosti se toto již mnohokrát stalo. Je to správně?

Myslíme si, že rozhodně NEPOMOHOU politické kotrmelce a zbrklé změny. Město potřebuje konzistentní rozvoj v klíčových směrech. Od toho jsou dokumenty jako územní plán a program rozvoje města Vimperk 2016-2022. Chceme strategické změny? Pak je nutné najít shodu napříč zastupitelstvem, aktualizovat strategické dokumenty a dle těchto dokumentů se následně řídit! Úředníci města i občané by měli vědět, jaké jsou dlouhodobé plány města. Na základě priorit lze diskutovat koncepce, připravovat projekty, žádat o dotace.

Neměli bychom opakovat překotné realizace bez přípravy a využijme luxusu, že volby budou zase až za 4 roky. Budiž nám výstrahou ulice Mírová, kdy realizace “za každou cenu do voleb” přináší tolik problémů s parkováním, obslužností pro integrovaný záchranný systém a v neposlední řadě komplikace se získáním dotaci. Všichni víme, že opravit tuto ulici je důležité, ale rozhodně právě zde platí “dvakrát měř, jednou řež”. Pak by totiž samotná uzavírka ulice mohla trvat třeba o polovinu méně času, měli bychom informaci o dotaci a občané i záchranné složky by byli včas a komplexně informováni.

Existují aktuálně projekty, které by Nezávislé Vimperské Hnutí – NEVIHNUTÍ chtělo zastavit? V posledních letech se zastupitelé hodně dohadují. Nicméně problém není v projektech jako takových, ale ve financování a způsobu realizace. Rekonstrukce ulice Mírová se připravuje již několik let, tam je shoda. Nemohlo to však počkat o pár měsíců, aby bylo jasno, jaké jsou podmínky pro udělení dotace? Zakrytí plaveckého bazénu je důležité, už jen kvůli životnosti stávající vany za 25 mil. Chceme ale krytý bazén i za 120 milionů, a nebo počkáme o rok či dva, až stavební horečka ustane a ceny budou nižší? Nešlo by přece jen někde ušetřit, pokud bychom udělali důkladný rozbor?
Největší otázkou je asi lokalita pod Hrabicemi, kde byly pozemky prodány developerovi. Tam toho bohužel asi již moc nezmůžeme, jelikož smlouva je podepsaná. Samozřejmě, je zde možnost postavit mnoho domů, nabídnout tak Vimperákům možnost bydlení ve svém, a to na klíč, bez stresu stavby a starostí s tím souvisejících. Je to však reálné? Město bude i přesto muset celou lokalitu dříve či později napojit na centrální svod dešťové vody, bude muset vybudovat druhou příjezdovou komunikaci (napojení na komunikaci k VAVI), a to přinese nemalé investice. Jistota toho, že se najde dostatek lidí, kteří mají či budou mít trvalé bydliště ve Vimperku, neexistuje. Riziko, že naopak nemovitosti koupí “lufťáci” a budou to mít jako víkendový byt či zdroj příjmu z pronájmu, veliké… Ve výsledku město bude muset prohrnovat, starat se o komunikace, financovat osvětlení, bude řešit klasické problémy takového satelitu, ale příjmy ze státního rozpočtu (z rozpočtového určení daní, které je závislé na počtu trvale bydlících obyvatel) nám to nevylepší a místní zde bydlet nebudou.

A nesmíme zapomenout ani na několik parcel, které již byly v minulosti prodány Vimperákům. Ti do toho šli za určitých podmínek a náhle se pravidla mění uprostřed hry. To není naše představa stabilního prostředí.

Co budeme podporovat? Stačí se podívat na prvních 10 největších priorit města dle aktuálního plánu rozvoje města Vimperk 2016-2022. Souhlasíme se stávajícími prioritami pro investice. Nicméně nesmí to být za každou cenu. Vždy je nutné zvažovat, zda-li na to město má prostředky, je příznivá doba na stavebním trhu, jaké jsou vypsané dotační tituly atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat v rámci startegických priorit města:

1) Dokončit výstavbu areálu vodních sportů – Projekt je již ve fázi výběru dodavatele. V rámci možností budeme hledat lepší řešení pro společné parkování pro areál letních sportů a krytého bazénu v rámci změny stavby před dokončením.
2) Rozšířit, modernizovat a zlepšit infrastrukturu sportovišť – zimní stadion, letní stadion, areál Vodník – Postupná oprava zimního stadionu probíhá. Znovu otevřeme otázku jeho letního využití. V září bude hotový nový atletický okruh. Prosadíme studii na areál letních sportů a koncepci rozvoje areálu Vodník. Budeme se snažit o postupnou realizaci na základě studií.
3) Modernizovat a opravit ZŠ TGM, MŠ Mírová – Rekonstrukce exteriéru budovy ZŠ TGM v parku je ve finále, tento rok bude dokončena i jídelna školy. V případě existence spolufinancování z dotačních zdrojů podpoříme postupnou rekonstrukci elekroinstalace, suterénu s tělocvičnou a další úpravy v ZŠ TGM. Stejně tak opravu hospodářské budovy v MŠ Mírová.
4) Vytvořit architektonickou/územní studii ulice 1. máje a Pivovarské ul. a realizace prvních etap změny této tepny města Vimperk – Studie i výsledný projekt jsou hotové. Dodavatel je vysoutěžený na celou část od Fišerky až po hotel Zlatá Hvězda. Budeme dbát na kvalitní realizaci a minimalizaci dopravního kolapsu, který by mohl nastat při souběhu s výstavbou kruhového objezdu na Fišerce. Preferujeme důslednou etapizaci.
5) Rekonstruovat a modernizovat areál letního kina – Podporujeme areál letního kina jako letní scénu. Současně musí být řešeno parkování, které může být parkováním i pro návštěvníky zámku. Nesmíme zapomínat na provozní řád areálu, jeho údržbu a náklady na provoz.
6) Rekonstruovat bývalý internát lesnické školy – Budeme prosazovat přestavbu budovy na dům s pečovatelskou službou.
7) Revitalizovat sídliště Mírová – Podporujeme realizaci parkovacího domu pod ulicí SNP, zjednosměrnění horní části sídliště (Mírová a SNP). Nicméně revitalizace sídliště se nesmí zúžit pouze na honbu za parkováním. Cílem by mělo být celkové zlepšení komfortu bydlení v této lokalitě. To je souhrn urbanistických změn, vylepšení mobiliáře, zvýšení úrovně bezpečí a v neposlední řadě vylepšení komunitního života v oblasti. Důsledně budeme dbát na hledání dotačních prostředků z IROP, SFŽP, SFDI a dalších nejen pro toto sídliště.
8) Zřídit nový dům s pečovatelskou službou – viz bod 6. Budeme usilovat o využití budovy internátu lesnické školy.
9) Vyřešit dopravní infrastrukturu a logistiku celého města se zaměřením na parkovací plochy a posílení pozice chodců a cyklistů – Podporujeme výstavbu centrálních parkovišť v ulici Pasovská a na Vodníku. Budeme usilovat o zpomalení dopravy v centru města (což výrazně vyřeší realizace rekonstrukce ulice 1. máje).
10) Vybudovat jednotný, funkční mobiliář – Podpoříme soutěž na návrh kvalitního a dlouhodobě užitného mobiliáře, kde důležitým kritériem je funkčnost a životnost.

Vimperk – (Ne)skutečná brána Šumavy?

Vimperk – (Ne)skutečná brána Šumavy?

Jak “přežít” Vimperk? Pro mnoho turistů je to zřejmě dost oříšek. Když někdo do Vimperka zavítá, většinou narazí – infocentrum, které je problém nalézt. Náměstí krásné pro bydlení, avšak téměř bez služeb pro turisty. Zámek s omezeným provozem… Tak aspoň že ty cukrárny a kavárny ve městě fungují :-).

Samozřejmě, mnoho se za poslední léta zlepšilo, ale pokud to s turismem ve městě myslíme vážně, musíme se začít snažit ještě více. Vimperk má strategickou polohu. Je přirozenou “Bránou Šumavy” pro návštěvníky od Českých Budějovic, Prahy i Pasova. Ale samotné dobré umístění nestačí. Udělat z Vimperka vyhledávaný cíl turistů musí nejen město, ale i podnikatelé. Právě město ale musí začít a dát jasný impuls, že to s turismem myslí vážně. Jsme přesvědčeni, že právě teď je nejvyšší čas. Do roku 2020 bude částečně opraven zámek, snad i ulice 1. máje (aspoň po hotel Zlatá Hvězda), dokončeno zakrytí plaveckého bazénu. To jistě není vše, mnoho menších projektů se doufejme také podaří zrealizovat.

Je pochopitelné, že každý nevidí prioritu v turismu a chce řešit pro něj prioritnější problémy. Parkování a celková revitalizace sídlišť, bezpečnost apod. To však neznamená, že by město nemělo být aktivní v otázce turismu. Naopak. Náklady mohou být v porovnání s revitalizací sídliště nízké a je to investice, která se vrátí výběrem daní a poplatků vázaných na turistický ruch, vyšší návštěvností a příjmy ve službách provozovaných nejen městem, zvýšením atraktivity města pro bydlení (a tedy vyšší příjmy z rozpočtového určení daní). A co to mimochodem přinese nám, občanům města? Více fungujících obchodů, služeb, lepší možnosti trávení volného času, nové pracovní příležitosti, zlepšení dopravní obslužnosti. Kde je poptávka, vznikne i nabídka!

Nechceme asi nikdo z Vimperka druhý Český Krumlov, kde je turistů tolik, že v centru města již dnes prakticky nikdo nebydlí. Dobrým příkladem je pro nás Sušice. Můžete zde lehce zůstat celý týden a stále Vás to bude bavit.

A jaká je zkušenost návštěvníka Vimperka v roce 2028?

Zeptali jsme se pana Nováka, který přijel s celou rodinou až z Valašského Meziříčí:
Jak jste se o Vimperku dozvěděl?
Tož tak jsem viděl reklamu na “Vimperk – Brána Šumavy” na billboardech a taky na mě vyskakovala reklama všude na internetu a turistických portálech.

Co ubytování, dobré?
Pohoda. Volal jsem kvůli ubytování přímo na infocentrum města. Mají zde totiž kompletní přehled, které hotely a penziony mají aktuálně volné kapacity a na základě doporučení jsem provedl rezervaci. Je to služba města a je bez poplatku. Asi proto jsou zde registrované opravdu všechny hotely a penziony v okolí, což třeba na booking.com zdaleka neplatí. Ostatně, na toto jsem navyknutý z každého lepšího zahraničního horského střediska. Rovnou mi zde nabídli i komentovanou prohlídku města a výlet do národního parku s průvodcem. Také jsem zde našel přehledné informace o všech akcích ve městě a okolí.

Proč vlastně Vimperk? Je tu co dělat?
Ve Vimperku trávíme prodloužený víkend, jelikož jsou zde výborné služby pro celou rodinu a přitom je to do horských středisek kousek. Město má propracované napojení turistických tras a cyklostezek na celou Šumavu. Teď v době elektrokol, které vydrží na baterku přes 10 hodin, je to opravdu paráda. Navíc každý den jezdí ski/cyklobusy na Zadov i Kvildu a vlakem jsme na Kubově Huti také lehce. Dokonce už prý ani není vlaková výluka směrem na Lipku (pozn. red. – zrušena v roce 2027). Údajně na to přispívá město Vimperk a Národní park Šumava, aby ulevily přírodě. Nejvíc mě nadchlo interaktivní virtuální prohlídka městem, která poskytuje návštěvníkům zajímavosti i historické informace o městě. Každý si pak ve městě najde to své.

Moje žena s dcerou na sport moc nejsou, ale to vůbec nevadí. Ve městě je krásný zámek s prohlídkovými trasami, krytý bazén včetně wellness a mohou navštívit Steinbrenerovu městskou galerii i galerii Pod Zámkem. Večer půjdeme celá rodina do nově digitalizovaného kina na horkou novinku, Hvězdné války 25.

V infocentru jsem obdržel kartu turisty, a mám tak na mnoha místech ve Vimperku i v okolních horských střediscích výrazné slevy na vstupném, stejně tak i slevy v některých kavárnách, cukrárnách či restauracích, cyklobus zdarma a jiné. Jednou ročně se pak losuje o zajímavé ceny.

Slyšel jste o mulisportovním areálu Vodník?
Tak určitě. Zvažoval jsem ubytování v kempu na Vodníku, přímo u nástupu na místní vyhlášené singletracky, ale nakonec bydlíme v centru. Avšak s Vodníkem počítáme na celý jeden den. Já a kluci pojedeme na singletracky, žena zkusí s dcerou jen 3 km inline dráhu a pak mají v plánu místní volnočasové aktivity – lesní workout, běžecký okruh a snad se dostanou i do lanového parku. Mimochodem u nás ve městě je lyžařský oddíl, který jezdí do Vimperka právě kvůli Vodníku každou zimu na soustředění.

Jaké jsou vaše další plány?
V infocentru mi mimo jiné poradili minizoo někde v “Rokli” s navazující naučnou stezkou, je to však údajně spíše pro menší děti. Na vyhlášenou stezku skřítků se chystáme. Prý vylepšili nástup na stezku a přidali další aktivity. Taky musím pochválit mnoho “kešek” v okolí, už jsme jednu našli:-).

Doporučíte Vimperk svým známým?
Je to tu výborné a rozhodně budu pobyt ve Vimperku doporučovat všem svým známým. Dává to smysl. Je zde vyžití pro celou rodinu a přitom stále v přírodě. Navíc národní park zavedl do parku vstupné, omezil počet návštěvníků a plánuje speciální přirážky pro ubytované, takže bydlet v parku je čím dál tím dražší. S kartou turisty mám toto také mnohem levnější!

Také chcete takový Vimperk?

NEVIHNUTÍ bude prosazovat tyto kroky:
– Vytvoření strategického plánu “Turisté vítáni” (souhrn investičních i marketingových opatření s cílem zvýšit atraktivitu města pro turisty). Město musí definovat detailní plán pro další 4 roky a specifikovat dlouhodobé vize s výhledem alespoň na 10 let.
– Finanční i materiálovou podporu infocentra a centrální propagaci města, centrální registr ubytování a komplexní služby pro návštěvníky.
– On-line přehled všech akcí a zajímavých nabídek ve městě a okolí (nikoliv pouze akcí, na kterých město spolupracuje), spravovaný zaměstnanci infocentra. Viz. např. Strakonak.cz
– Kartu turisty (dobrý příklad zde)
– Dokončení plánů a realizaci záchytných parkovišť v ulici Pasovská, u areálu Vodník a letního kina.
– Postupný rozvoj Vodníka a Areálu letních sportů (viz samostatný článek)
– Městskou galerii (Steinbrenerova městská galerie)
– Rozšíření cyklotras s napojením na horská centra (Zadov, Kvilda, Kubova Huť, Borová Lada) i sousední města (Strakonice, Volyně, Prachatice)
– Digitalizaci kina a obnovení letní scény
– Podpora venkovního sezení – zrušení poplatku za zábor podnikatelům, kteří budou aktivně propagovat město (distribuce letáků, zapojení se do informačního systému apod.)
– Menší projekty, které obohatí nabídku služeb ve městě

Je to reálné?

Chápeme, že nelze stihnout vše za jedno volební období, možná ani za dvě. Obzvláště pokud město bude aktuálně splácet úvěry o celkové částce 200+ mil. Jde však nastartovat procesy a směrování města. Mnoho z námi prosazovaných cílů nepotřebuje přímou investici, ale úsilí zaměstnanců města či příspěvkových organizací a hlavně jasnou, konzistentní podporu vedení města, které musí být hnacím motorem změn.

Je to tam!

Je to tam!

Včerejší datum bylo mezním termínem pro odevzdání kandidátních listin a v našem případě i petičních archů, které posvětí naši kandidaturu. Jako hnutí nezávislých kandidátů jsme si schválně zvolili tu nejtěžší možnou cestu. Cestu bez podpory některé z politických stran. Cestu nutnosti shromáždit minimálně 517 podpisů voličů a možnosti mluvit s Vámi. Již minimálně toto nás odlišuje od ostatních stran či hnutí kandidujících do komunálních voleb ve Vimperku.

A povedlo se. Spolu s přihláškou k volbám jsme včera odevzdali archy s celkově 681 podpisy, což je o 164 více, než jsme potřebovali. Děkujeme všem, kteří podepsali – vážíme si možnosti, kterou jste nám tím otevřeli a zároveň nás velice potěšila podpora a zpětná vazba, kterou jsme během sběru podpisů získali od velice rozmanité skupiny občanů Vimperka a přilehlých osad. Chápeme i ty, kteří odmítli podepsat – ať už z důvodů nechuti kamkoliv se podepisovat, strachu o své osobní údaje či z pouhých nesympatií k našemu hnutí. Všechny důvody jsou legitimní. A největší dík patří mnoha dobrovolníkům, kteří nám se sběrem pomohli a výrazně nás tak přiblížili na startovní čáru volebního „závodu“.

Se sběrem podpisů jsme začali docela pozdě – měli jsme na něj jen 25 dní. Brali jsme to jako takový malý test, jestli jsme schopni obstát jak před vimperskou veřejností, tak sami před sebou – jestli zkrátka umíme, jak se dneska s oblibou říká, zabrat. A výsledek jasně ukázal, že to dokážeme. V podobném nasazení budeme pokračovat i nadále. V předvolebním období a v případě získání mandátů i v následujících 4 letech. Jsme uskupení lidí mnoha profesí i názorů, které spojuje elán, nadšení a chuť sbírat zkušenosti.

Pustili jste nás k volbám – děkujeme!
Nevihnutí (Petr Samek, Adéla Jiříková, Jan Hanžl, David Pfeifer, Lenka Kukačková, Jan Czerwenka, František Řehoř, Stanislava Vacíková, David Šindler, Roman Pech, Simona Žižková, Ondřej Šavrňák, Hana Zubová, Jiří Kortus, Milan Kuncl, Hana Košnarová, Pavel Mráz)